ข้อมูล eBook

ชื่อ: อังกฤษอัพเกรด Slang ฝรั่งเลือกใช้ คนไทย Update

ผู้แต่ง: กมลวรรณ ต่างใจ, William Joseph Klinkenberg

สำนักพิมพ์: TBooksmith

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คำสแลงมีบทบาทมากในการทำความเขาใจภาษาอังกฤษ ถาคุณจำเปนตองเดินทางไปตางประเทศ ในชวงแรกๆ คุณอาจจะฟงภาษาอังกฤษไดบางแตก็อาจจะไมหมด มาติดก็ตรงคำสแลงนี่แหละที่ทำใหคุณไมเขาใจ เมื่อคุณทำความคุนเคยกับคำสแลงมากขึ้น คุณก็จะเริ่มเขาใจบทสนทนาไดมากขึ้น ดูหนังไดเขาใจขึ้นรูวาตัวละครพูดถึงอะไรกันแน คำสแลงเปนเรื่องที่สนุกนาติดตาม แตก็ไมจำเปนตองนำมาใชพูดทั้งหมด เพราะหลายๆ คำก็ เปนคำที่คอนขางไมสุภาพ หรือใชพูดคุยกับเพื่อนที่สนิทเทานั้น หากใชกับผูใหญ หรือใชไมถูกกาลเทศะ ก็จะเปนการไมสมควร เชน ถาเราจะทักทายเพื่อนแลวพูดวา Yo! ก็ไมถือวาผิด แตถาเราใช Yo! กับผูใหญนี่ก็ไมสมควรแนนอน เชนเดียวกับการถามทุกขสุข How are you? ถาเปนเพื่อนหรือคนรูจักคุนเคยเราก็ถามได วา What’s going on? หรือ What’s up? การตอบวาสบายดี เราก็คงไมใช I’m cool กับผูใหญ แตจะใช I’m fine