"วันเกียรติยศโรงเรียนบางกะปิ ประจำปี ๒๕๖๓"

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมวันเกียรติยศโรงเรียนบางกะปิ  ประจำปี ๒๕๖๓  โดยมีพิธีมอบสูทคณะกรรมการนักเรียน ประดับเข็มกรรมการนักเรียน ประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผู้สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนบางกะปิ  ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค